කලාව තුළ ස්ත්‍රිය සක්‍රීය වීම: නදීකා බණ්ඩාරගේ තෙත් භූමි

– නදීකා බණ්ඩාරගේ “තෙත් භූමි” දෙසැම්බර් 28 දින ප.ව. 7.00 ට කොළඹ නව නගර ශාලාවේදී රඟදැක්වේ. මේ ලිපිය ඒ නිමිත්තෙනි. පබ්ලෝ නෙරූඩා ලංකාව ගැන ලියූ මතක අතර මා සෑම විටම අපහසුතාවට ලක්කරන මතකයක් ඇත. ඒ ඔහු තම වැසිකිලි බාද්ලිය සුද්ධ කිරීමට පැමිණි ස්ත්‍රිය පිළිබදව ලියූ කොටසයි. දිගින් දිගටම මෙම ස්ත්‍රිය – අපි ඇගේ නම නොදනිමු […]