පිරිමින්ට ඔසප් වුණොත් – ග්ලෝරියා ස්ටයිනම්

සුදු හමෙන් වෙන එක ම දේ වැඩි වැඩියෙන් පාරජම්බුල කිරණවලට නිරාවරණය වෙන එකයි, හම රැළිවැටෙන එකයි විතරක් වුණත්, ලෝකේ සුදු මිනිස්සු සුළුතරයක් සුදු හම මාරයි කියල හිතවන්න සියවස් ගාණක් පුරාවට අපට ලණු ගිල්ලලයි තියෙන්නේ. ශිෂ්ණය වගේ ආරක්ෂාවක් නැති ශරීර අවයවයක් තියෙන හින්දා පිරිමි වැඩියෙන් අනතුරුවලට ලක්වෙන්න තියෙන අවදානම වැඩියි කියලා කියන්න පුළුවන් වුණත්, දරුවන් වදන්න […]