ස්ව-ආලේඛය

සම වෙමි මම
මා හැර අන් සැමට,
තිබියදී හොඳින් දන්නා
ප්‍රකාශ විද්‍යා නීති,
දකිමි කඩවල කවුළු මතුපිට,
ආලේඛය ආගන්තුකයෙකුගේ,
දිනය නොදනී,
බොහෝ විට යොදා ඇත
අත්සන කොනක
මගේ පියාගේ.

– ඒ. කේ. රාමානුජන්

පරිවර්තනය : කංචුකා ධර්මසිරි
පද්‍ය හා ඡායාරූප මූලාශ්‍රය : Self-Portrait by A. K. Ramanujan