එංගලන්තය 1819 දී

මහලු, උමතු, අන්ධ, ගර්හිත, මියැදෙන රජෙක්;
කුමාරයින්, මොට වරිගයක කුණු රොඩු,
පොදුජන පරිභවය මැදින් ගලා බසින,
බොර දිය අගලකින් ගත් මඩ;
එල්ලී සිටී උන්ගේ දුබල දේශයේ, කූඩැල්ලන් විලස
ගැලවී වැටෙන තුරු, ලෙයින් අන්ධව, නොලැබ කිසි පහරක්.
ජනතාවක් හාමතේ ලක්වූහ පිහිපහරට, අස්නොවැද්දූ පොළොවක;
හමුදාවක් වීය දෙමුවහත් කඩුවක් බලයේ සිටින උන් හට
නිදහස වනසමින්, ගොදුරු ඩැහැ ගනිමින්;
රන්වන් රත් පැහැති නීති, කුපිත කරවන, නසන වනසන;
ආගම ජේසුගෙන් තොරය, දෙවියන්ගෙන් තොරය,
පුස්තකයකි වසා දැමුණ;
සෙනෙට් මණ්ඩලය, යුගයේ දුෂ්ඨතම පනත, අවලංගු කොට නොමැති,
මේ සොහොන් මත්තෙනි පැනනගිනු ඇත්තේ උත්කෘෂ්ට අවතාරයක්
ආලෝකවත් කරනට, මාරුතයකින් කැලඹුණු අප දවස.

– පර්සි බීෂ් ෂෙලී
පරිවර්තනය : කංචුකා ධර්මසිරි