එංගලන්තය 1819 දී

මහලු, උමතු, අන්ධ, ගර්හිත, මියැදෙන රජෙක්;කුමාරයින්, මොට වරිගයක කුණු රොඩු,පොදුජන පරිභවය මැදින් ගලා බසින,බොර දිය අගලකින් ගත් මඩ;එල්ලී සිටී උන්ගේ දුබල දේශයේ, කූඩැල්ලන් විලසගැලවී වැටෙන තුරු, ලෙයින් අන්ධව, නොලැබ කිසි පහරක්.ජනතාවක් හාමතේ ලක්වූහ පිහිපහරට, අස්නොවැද්දූ පොළොවක;හමුදාවක් වීය දෙමුවහත් කඩුවක් බලයේ සිටින උන් හටනිදහස වනසමින්, ගොදුරු ඩැහැ ගනිමින්;රන්වන් රත් පැහැති නීති, කුපිත කරවන, නසන වනසන;ආගම ජේසුගෙන් […]